(X)HTML Tagalog Tutorial – 2. Headers and Paragraphs and Line Breaks

Ang Video na ito ay para sa mga nagnanais na matutong gumawa ng website o matuto tungkol sa website structure making and development gamit ang (X)HTML.

Link to Notepad++ (Text editor): https://notepad-plus-plus.org/downloads/

Post Author: hatefull