Python Tutorial #17 – String Formatting #1

Python Tutorial #17 – String Formatting #1.

Post Author: hatefull